logo strefa

Regulamin i warunki rezerwacji

WARUNKI REZERWACJI

Regulamin określa warunki zgodnie, z którymi można dokonać rezerwacji apartamentu w firmie Apartamenty „ROK”. Niniejszy regulamin stanowi integralną część kontraktu wynajęcia apartamentu. Każdy, kto dokona rezerwacji, jednocześnie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

 

1. REZERWACJA

1. Rezerwacji wypoczynku można dokonać na stronach www.apartamentyrok.pl wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej w formie elektronicznej. Po sprawdzeniu dostępności rezerwowanego apartamentu, w ciągu 24 godzin otrzymacie Państwo odpowiedź w formie elektronicznej. W przypadku przyjęcia rezerwacji treść odpowiedzi będzie następująca:

Przyjmuję rezerwacje wstępną.
Koszt pobytu: ..........
Proszę w ciągu 2 dni o wpłatę zadatku w kwocie: .........

dane do przelewu na konto: z Polski
nr rachunku dla PLN: 03 1240 6508 1111 0010 2165 0711
Firma Handlowo-Usługowa Mirosław Kotowicz 78-100 KOŁOBRZEG, ul. Jedności Narodowej 50B
tytułem :
Pobyt w apartamencie....... (podać nazwę apartamentu)
od .... do .... (podać datę przyjazdu i wyjazdu)

Brak przedpłaty w określonym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
O zaksięgowaniu zaliczki na naszym koncie bankowym, zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani oraz otrzymają Państwo od nas potwierdzenie rezerwacji całkowitej.

2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Rezerwującego w karcie zgłoszeniowej, całkowitą odpowiedzialność ponosi Rezerwujący.

3. Firma Apartamenty „ROK” nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do formularza Rezerwacyjnego z przyczyn od niego niezależnych. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od firmy Apartamenty „ROK”.

4. Firma Apartamenty „ROK” ma prawo czasowo zawiesić dostęp do serwisu www.apartamentyrok.pl na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

 

2. FORMA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatności za pobyt można dokonać :
A) w formie gotówki w dniu przyjazdu ,
B) w formie przelewu na 7 dni przed przyjazdem.

2. Na życzenie wystawiamy faktury VAT. Jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT- w formularzu rezerwacyjnym (w dodatkowych uwagach) podaj dane firmy oraz nr NIP.

3. W trakcie przekazywania apartamentu zostaje pobrana kaucja (zwracana jest w dniu wyjazdu - przy braku zniszczeń, zabrudzeń i uszkodzeń) w wysokości od 400,- do 800,- zł. Wysokość kaucji jest ustalana indywidualnie i zależy od ilości osób przebywających w apartamencie i długości pobytu.

4. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu wpłaty zadatku za pomocą przelewu bankowego w czasie 2 dni roboczych od wypełnienia karty zgłoszeniowej. Wysokość zadatku jest ustalana indywidualnie i zależy od długości i okresu pobytu. Minimalna kwota zadatku to 300 zł.

5. Przelew należy dokonać na konto : nr rachunku dla PLN: 03 1240 6508 1111 0010 2165 0711. Posiadacz rachunku: Firma Handlowo – Usługowa Mirosław Kotowicz 78-100 KOŁOBRZEG, ul. Jedności Narodowej 50 B

6. Firma Apartamenty „ROK” przekazuje apartamenty: posprzątane, sprawne w pełni umeblowane i wyposażone. Prosimy w dniu przyjazdu, przy odbiorze apartamentu zgłosić zauważone usterki, wady oraz uwagi dotyczące czystości w apartamencie. Po przyjęciu apartamentu przez rezerwującego, wszelkie reklamacje dotyczące czystości, uszkodzeń, wad itp. będą odrzucane w całości. Na osobach, które przyjęły apartament spoczywa obowiązek dbania o powierzone mienie. Wszystkie zniszczenia , zabrudzenia i uszkodzenia, wynikłe z niewłaściwego użytkowania będą obciążały wynajmującego.

7. W apartamencie znajduje się komplet pościli i ręczników. Wymiana pościeli następuje na prośbę wynajmującego, nie częściej jednak niż raz na dwa tygodnie. Wymiana ręczników następuje na prośbę wynajmującego, nie częściej niż raz na tydzień.

8. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. W przypadku naruszenia tego zakazu Apartamenty „ROK” zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami wymienionymi w punkcie 6.2

9. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-06.00. W stosunku do osób zachowujących się niewłaściwie, zakłócających porządek, nie przestrzegających ciszy nocnej i ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania oraz nie stosujących się do zaleceń przekazywanych przez pracowników obsługi, Apartamenty „ROK” zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami wymienionymi w punkcie 6.2

 

3. PŁATNOŚĆ ZA USŁUGI DODATKOWE

1. Za usługi, nie objęte rezerwacją (np. dodatkowe noclegi,...itp.), należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Rezerwującego.

2. Jednostką płatniczą jest złoty (PLN). Ceny przedstawiane w EURO i USD przeliczane są po kursie dnia według NBP.

 

4. POTWIERDZENIE

1. Potwierdzenie zarezerwowanego terminu jest przesyłane w ciągu 24 godzin na adres e-mail wskazany przez Rezerwującego w karcie zgłoszeniowej przez Apartamenty „ROK”.

2. Potwierdzenie zawiera dane rezerwacji lub informację o braku miejsc we wskazanym terminie. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwację uważa się za zakończoną.

 

5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Apartamenty „ROK” zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu realizacji usługi w sposób sumienny, uczciwy i rzetelny.

2. Jeżeli z przyczyn zależnych od Apartamenty „ROK” nie dojdzie do realizacji usługi, Apartamenty „ROK” zwrócą uiszczoną przez Rezerwującego zapłatę, co wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia Rezerwującego z tytułu jej niewykonania.

3. Zwrot, o którym mowa w pkt. 2 nastąpi na rachunek wskazany przez Rezerwującego, nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni, od dnia , w którym Rezerwujący zamierzał rozpocząć korzystanie z usługi.

4. Apartamenty „ROK” nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u podwykonawców w apartamentach spowodowane np. czasowym brakiem wody, ogrzewania, prądu oraz za niedogodności spowodowane czasowymi włączeniami spowodowanymi np. naprawą lub konserwacją innych urządzeń.

5. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Apartamenty „ROK” jest zwolniony z przyjętego zobowiązania.

6. Apartamenty „ROK” nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pracami: budowlanymi, remontowymi, modernizacyjnymi, wykończeniowymi, itp. poza nim. Zastrzegamy, że wszelkie roszczenia związane z w/w niedogodnościami będą odrzucane w całości.

7. Cena usług świadczonych przez Apartamenty „ROK” nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają klienci na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, firma Apartamenty „ROK” nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem do Apartamentów „ROK” odpowiednio się ubezpieczyć).

8. Apartamenty „ROK” nie odpowiada za hałas spowodowany np. głośną muzyką lub innymi zdarzeniami, dobiegający z pobliskich ośrodków i pensjonatów. Planując u nas pobyt, szczególnie w okresie wakacji, należy liczyć się z w/w niedogodnościami.

9. Apartamenty „ROK” nie wynajmuje apartamentów osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub narkotyków. W takim przypadku firma Apartamenty ”ROK” jest zwolniony z przyjętego zobowiązania.

10. UWAGA - Aby zaoszczędzić Państwa cenny czas, w dniu zakwaterowania, firma Apartamenty „ROK” zwraca się z prośbą o to, aby każdy klient w celu ustalenia godziny przyjazdu i przekazania kluczy do apartamentu zadzwonił na telefon komórkowy: 604 647 813 lub 602 181 133. Dzięki temu będzie czekał na Państwa pracownik firmy Apartamenty „ROK”, który to wprowadzi Państwa bezpośrednio do apartamentu oraz wyjaśni zasady działania całego wyposażenia i przekaże klucze.

 

6. WARUNKI REZYGNACJI

1. W przypadku dokonania anulowania rezerwacji przez Rezerwującego, firma Apartamenty „ROK” nie zwraca wpłaconego wcześniej zadatku (bez względu na powód rezygnacji) chyba, że wskaże on we własnym zakresie nowego klienta na ten sam apartament, w tym samym terminie rezerwacji.

2. W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamentu przez Rezerwującego ( lub późniejszego przybycia), bez względu na powód , firma Apartamenty „ROK” nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.

3. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z apartamentu (bez zgody i wiedzy pracownika firmy), Apartamenty „ROK” zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami wymienionymi w punkcie 6.2

 

7. DANE OSOBOWE

1. Dokonując rezerwacji na stronach internetowych www.apartamentyrok.pl, Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swych danych osobowych w bazie danych firmy Apartamenty „ROK”. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

 

8. AKCEPTACJA WARUNKÓW REZERWACJI W INTERNECIE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Zaznaczenie opcji 'Akceptuję warunki rezerwacji i regulamin' w formularzu rezerwacji oznacza, iż Klient rozumie i akceptuje warunki Regulaminu. Jeśli Klient nie zaakceptuje warunków Regulaminu, dalsze kontynuowanie procesu rezerwacji apartamentu nie będzie możliwe. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy firmą Apartamenty „ROK”, a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby firmy Apartamenty „ROK”.REGULAMIN

Regulamin wewnętrzny Apartamenty „ROK”

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy na pobyt turystyczny zawartej pomiędzy Klientem, a firmą Apartamenty Rok .
2. Opiekunem, doradcą oraz informatorem naszych szanownych Gości jest Recepcja.
3. Osoba przybywająca do apartamentu zobowiązana jest do dopełnienia wszelkich formalności związanych z zameldowaniem oraz uiszczeniem opłaty klimatycznej za pobyt w Recepcji Apartamentów Rok w dniu przyjazdu.
4. W celu zameldowania w apartamencie Goście zobowiązani są do okazania w Recepcji dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość danej osoby.
5. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Każde życzenie odnośnie chęci przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać wcześniej. Postaramy się je spełnić w miarę możliwości i posiadanych wolnych miejsc.
6. Osoby odwiedzające naszych Gości proszone są o opuszczenie apartamentu przed 22.00.
7. W godzinach od 22.00 do 6.00 w apartamentach obowiązuje cisza nocna.
8. W dniu wyjazdu Klient zobowiązany jest do posprzątania po sobie i wyniesienia śmieci do śmietnika.
9. Na terenie apartamentów zabrania się:
- przebywania osobom nie zameldowanym bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu w Recepcji,
- przenoszenia i wynoszenia przedmiotów i wyposażenia pomieszczeń poza apartament.
- smażenia ryb
10. W przypadku przekroczenia ilości zamieszkujących osób, stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku w apartamencie, Recepcja ma prawo i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania umowy włącznie.
11. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za braki i wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu.
12. W przypadku wystąpienia szkody, Klient powinien zawiadomić o niej Recepcję niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
13. Firma Apartamenty „ROK” ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846- 849 kodeksu cywilnego
14. Firma Apartamenty „ROK nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów użytkowych, kosztowności, pieniędzy itp. pozostawionych przez Gości w apartamentach,
15. Należność za szkody zostanie naliczona na miejscu zgodnie ze sporządzoną wyceną.
16. Przed każdorazowym opuszczeniem obiektu prosimy zamknąć drzwi apartamentu
17. Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie usuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.
18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe prosimy o nie używanie w apartamentach dodatkowych urządzeń elektrycznych takich jak: grzałki, maszynki, żelazka, grzejniki. Jednocześnie Goście zobowiązani są do przestrzegania podstawowych przepisów przeciwpożarowych.
19. W apartamentach i w budynku obowiązuje zakaz palenia papierosów.
20. Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie
21. Za dzieci bawiące się na terenie obiektu, odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
22. Firma Apartamenty „ROK” nie odpowiada za zaistniałe na jej obiekcie wypadki, nie będące następstwem przyczyn wynikających z wadliwej konstrukcji urządzeń i innych przedmiotów stanowiących wyposażenie apartamentu.
23. Wszelkie uwagi i wnioski, a także usterki w wyposażeniu apartamentu oraz wady funkcjonowania urządzeń zauważone przez Gości prosimy zgłaszać do Recepcji.
24. W dniu wyjazdu Klient zobowiązany jest do przekazania kluczy od Apartamentu przedstawicielowi Recepcji”, co umożliwi zwrócenie Klientowi kaucji, pod warunkiem że Apartament zostanie przejęty bez zastrzeżeń.
25. W przypadku naruszenia przez Klienta zasad określonych w niniejszym regulaminie Recepcja ma prawo do potrącenia z kaucji należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej, doprowadzenia Apartamentu do stanu należytego, jak i innych kosztów. W przypadku, gdy wartość roszczeń przekracza wysokość kaucji, Klient zobowiązany jest pokryć tę różnicę bezzwłocznie.
26. Firma Apartamenty „ROK” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.
27. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga osoba odpowiedzialna za prowadzenie Recepcji.WSZYSTKIM GOŚCIOM ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU

Lokalizacja

Adres

Apartamenty „ROK”:

ul. Jedności Narodowej 50B
78-100 Kołobrzeg, Polska
tel. 604 647 813 lub 602 181 133
e-mail: biuro@apartamentyrok.pl

 Siedziba firmy

Właścicielem Apartamentów„ROK” jest:

Firma Handlowo-Usługowa Mirosław Kotowicz
ul. Szymanowskiego 18,
78-100 Kołobrzeg, Polska
NIP: 671 105 33 53

Bank Pekao S.A.
03 1240 6508 1111 0010 2165 0711